Contact us

Microlys S.p.A.

4, Via Asti - 10015 Ivrea (TO) - Italy

General administration
Tel. +39.0125.631877
Fax +39.0125.631940
info@microlys.it

Sales Department
Tel. +39.0125.632094
Fax +39.0125.631940
sales.dept@microlys.it


Visualizza Microlys S.p.A. in una mappa di dimensioni maggiori

Microlys Printing Device

Room 23B08, Regalia Place, No. 4018 Jiabin Road
Luohu District, Shenzhen, China

迈科利打印设备(深圳)有限公司
深圳市罗湖区嘉宾路4018号爵士大厦23B08

Tel. +86-755-82311377
Fax. +86-755-82310015


See MPD map bigger

Microlys Vietnam

Level 4a, Standard Factory, Lot. n.04b-10 – Rd. 14, Tan Thuan Export Processing Zone
Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCMC, Vietnam

Đơn vị 4A, Ṭa nhà xưởng tiêu chuẩn, Lô N.04b-10 – Đường số 14, Khu chế xuất Tân Thuận,
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, HCMC, Việt Nam

Tel. +84-8-37701183
Fax. +84-8-37701185
MST: 0311358623